دوره آموزشی java SE8 programming

دوره آموزشی java SE8 programming

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 18 آذر 1396
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:15
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.