دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)

دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)

توضیحات دوره دوره آموزش تایپ و تندزنی :

دانش پژوهان با شرکت در این دوره مهارت های لازم جهت تایپ ده انگشتی را پیدا می نمایند.