دوره آموزشی برنامه نویسی ++C

دوره آموزشی برنامه نویسی ++C

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 18 آذر 1396
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 15:30 تا 20:15
ظرفیت : 10 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.