دوره آموزشی حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار

توضیحات دوره دوره حسابداری ویژه بازار کار :

حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری خدماتی
حسابداری بازرگانی
حسابداری مکانیزه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی
اهداف آموزشی:
آموزش حسابداری از پایه تا آموزش حسابداری یک شرکت بازرگانی بصورت دستی و نرم افزاری

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 30 دی 1396
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 12 نفر