دوره آموزشی حسابداری خدماتی (مالی ۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی (مالی ۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی (مالی ۱)

توضیحات دوره دوره حسابداری خدماتی (مالی 1) :

توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 18 دی 1396
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00
ظرفیت : 12 نفر