دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 دی 1396
مدت دوره : 10 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 17:00
ظرفیت : 10 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.