دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 24 دی 1396
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.