دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری (مالی و اداری)

///دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری (مالی و اداری)
دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری (مالی و اداری)

دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری (مالی و اداری)

توضیحات دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :

دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :
ترازنامه- سود و زیان- تراز‌آزمایشی
تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، حجم فعالیت و سودآوری CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازی آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database های دیگر
آشنایی با مفاهیم و بکارگیری آن در محاسبات
مدل‌های کاربردی نظیر بودجه جامع و ارزشهای زمانی پول

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 21 دی 1396
مدت دوره : 24 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.