دوره آموزشی حسابداری بهای تمام شده

دوره آموزشی حسابداری بهای تمام شده

دوره آموزشی حسابداری بهای تمام شده

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 8 بهمن 1396
مدت دوره : 20 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 16:00
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.