دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 11 آذر 1396
مدت دوره : 8 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.