دوره آموزشی E E1

دوره آموزشی E E1

توضیحات کلاس :

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 2 دی 1396
مدت دوره : 40 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 16:00
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.