عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)

/عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)
عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)

عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)

دپارتمان و گروه : گروه سینمای دیجیتال
تاریخ شروع احتمالی : 1397/02/26
مدت دوره : 110 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 8 نفر