دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

/دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 22 خرداد 1399
مدت دوره : 18 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 19:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 807,000 تومان726,300 تومان