کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهی

/کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهی
کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهی

کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهی

توضیحات کلاس :

آموزش طراحی غرفه های نمایشگاهی : این کارگاه برای همه افرادی که به  طراحی با دست و نرم افزار سه بعدی سازی مسلط هستند مناسب است.در غیر اینصورت میتوانند از کارگاه استفاده کنند و پس از ان نرم افزار مرتبط را فراگیرند.