دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با قوانین وزارت کار

_ نحوه محاسبات حقوق پرسنل و اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و کسری کار در ایام مرخصی

_ اجرای سیستم پاداش در سیستم حقوق تولیدات

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 6 بهمن 1397
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 725,000 تومان580,000 تومان