دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

/دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد
دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موراد ذیل می باشد:

  • آشنایی با قوانین وزارت کار
  • نحوه محاسبات حقوق پرسنل و اضافه کاری و شب کاری و نوبت کاری و کسری کار در ایام مرخصی
  • اجرای سیستم پاداش در سیستم حقوق تولیدات
  • و….
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 25 فروردین 1398
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 725,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.