دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

توضیحات دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :

دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :
ترازنامه- سود و زیان- تراز‌آزمایشی
تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، حجم فعالیت و سودآوری CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازی آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database های دیگر
آشنایی با مفاهیم و بکارگیری آن در محاسبات
مدل‌های کاربردی نظیر بودجه جامع و ارزشهای زمانی پول

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ مدل سازی صورت های مالی اساسی

_ حساداری بهای تمام شده

_ حقوق و دستمزد

_ اهمیت پردازش اطلاعات

_ طراحی محاسبات

_ کاربرد اکسل

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 3 آبان 1397
مدت دوره : 24 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 18:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 450,000 تومان405,000 تومان