دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

/دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استاندادهای حسابداری

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 27 آذر 1397
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 845,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.