دوره آموزشی تخصصی هتلداری

/دوره آموزشی تخصصی هتلداری
دوره آموزشی تخصصی هتلداری

دوره آموزشی تخصصی هتلداری

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 11 تیر 1399
مدت دوره : 80 ساعت
چهارشنبه از 16:00 تا 20:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 3,850,000 تومان3,600,000 تومان