دوره آموزشی Solid Work

دوره آموزشی Solid Work

توضیحات دوره دوره SolidWorks I :

  • طراحی مدلهای دوبعدی
  • طراحی مدلهای سه بعدی ، فرمول نویسی و ایجاد جدول طراحی
  • تهیه مدلهای مونتاژی و دمونتاژ کردن مدلها
  • تهیه نقشه های دوبعدی اجرایی
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 1 مرداد 1397
مدت دوره : 65 ساعت
شنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر