دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

/دوره آموزشی بازرگانی بین الملل
دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

توضیحات دوره بازرگانی بین الملل :

دوره بازرگانی بین الملل :
اصول بازرگانی بین الملل (International Trade Principles)
• فرایند و تکنیکهای عقد قرارداد های بین الملل (International Contract Techniques)
• استراتژی ها و تکنیک های مذاکرات تجاری (Trade Negotiation Techniques)
• مکاتبات بازرگانی و خرید خارجی (Commercial Correspondence)
اهداف دوره :
• آشنایی مدیران با ساختارهای بازار بین الملل در خرید کالا و تامین مواد، فروش محصولات و …
• تعاملات بانکی، حمل و نقل، بیمه و …..
• افزایش مهارت مدیران در تشخیص اصول اساسی درتنظیم قراردادهای بین الملل
• افزایش مهارت مدیران جهت جمله سازی در مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی و تشخیص
• ساختار مکاتبات ، نحوه تنظیم شکایات(Claim)، نحوه تدوین نامه های درخواست استعلام(Proforma)
• افزایش مهارت مدیران در بکارگیری استراتژیها و تکنیکهای مذاکره در تعاملات
بین الملل در سطوح تجاری

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 1 شهریور 1398
مدت دوره : 24 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 864,000 تومان777,600 تومان