دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

/دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استانداردهای حسابداری

_ و…

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 11 فروردین 1399
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:30
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 1,500,000 تومان1,350,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.