دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

/دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی۱)

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استانداردهای حسابداری

_ و…

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 6 آذر 1398
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00
شهریه دوره : 970,000 تومان873,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.