دوره آموزشی مدیریت برند مجتمع فنی تهران

///دوره آموزشی مدیریت برند مجتمع فنی تهران
دوره آموزشی مدیریت برند مجتمع فنی تهران

دوره آموزشی مدیریت برند مجتمع فنی تهران

توضیحات کلاس :

دوره مدیریت برند مجتمع فنی تهران :

در دوره مدیریت برند  مجتمع فنی تهران مخاطبین و مدیران با مبانی علم مدیریت و ایجاد برند ها آشنا میشوند و درک عمیق تری از اهداف برندسازی )جستجو و کاوش مهمترین موضوعات
پیرامون مباحث برنامه ریزی، پیاده سازی و ارزیابی برند و نیز مفاهیم، تئوریها و …. ( به دست میآورند. در
دوره های مجتمع فنی تهران برای مخاطبین مشخص خواهد شد که بر خلاف دید
بسیاری از افراد که برندسازی و مدیریت آن را امری آسان و سریع میدانند، برندسازی امری بسیار حرفه ای و تخصصی میباشد.

اهداف دوره :

با اتمام موفقیت آمیز این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
معنا، کارکرد و اهمیت برند را درک کنند.
عناصر برند و این که برند از چه چیز تشکیل شده را درک کنند.
معنای ارزش ویژه برند را درک کنند
ابزارهای مختلف ایجاد یک تصویر برند را ارزیابی کنند
استراتژی های مختلف جایگاه سازی برند را بکار برده و بحث کنند.
مفهوم ساختار برند را درک کنند
اهمیت توسعه برند را درک و احساس کنند
چگونه برندها ایجاد می شوند و مراحل برندسازی را بررسی کنند
فرایند طراحی هویت برند را توضیح دهند
معنی و رابطه میان برندسازی و طراحی بسته بندی را توضیح دهند
کارکردها و عناصر بسته بندی را توصیف کنند

برای مشاهده سایت مجتمع فنی تهران کلیک کنید

دوره های پیشنهادی

دوره : مدیریت
مدت دوره : 12 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 17:00
ظرفیت : 8 نفر