دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری( مالی و اداری)

///دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری( مالی و اداری)
دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری( مالی و اداری)

دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری( مالی و اداری)

توضیحات دوره دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :

ترازنامه- سود و زیان- تراز‌آزمایشی
تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، حجم فعالیت و سودآوری CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازی آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database های دیگر
آشنایی با مفاهیم و بکارگیری آن در محاسبات
مدل‌های کاربردی نظیر بودجه جامع و ارزشهای زمانی پول