دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

/دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار
دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کار

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 16 دی 1398
مدت دوره : 20 ساعت
دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 684,000 تومان615,600 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.