دوره آموزشی مکالمه UI/I

دوره آموزشی مکالمه UI/I

دوره آموزشی مکالمه UI/I

توضیحات دوره دوره مكالمه انگلیسی پیشرفته :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

توضیحات دوره دوره مكالمه انگلیسی میانی :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات