دوره آموزشی مکالمه UI/I

دوره آموزشی مکالمه UI/I

دوره آموزشی مکالمه UI/I

توضیحات دوره دوره مكالمه انگلیسی پیشرفته :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

توضیحات دوره دوره مكالمه انگلیسی میانی :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات
دوشنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:00
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.