دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

//دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس
دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

دوره آموزشی آشنایی با اصول مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 6 دی 1397
مدت دوره : 21 ساعت
پنجشنبه از 02:00 تا 18:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 535,000 تومان481,500 تومان