اساتید و هیئت علمی

/اساتید و هیئت علمی
اساتید و هیئت علمی ۱۳۹۷/۴/۲۰ ۱۳:۱۱:۱۸

اساتید

مهندس کامران پور فتحی
مهندس کامران پور فتحی
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری ظاهری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه استفاده میکند

مهندس حمید شریفی
مهندس حمید شریفی
دپارتمان معماری و دکوراسیون

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری ظاهری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه استفاده میکند

مهندس امیر فرزان ناجی پور
مهندس امیر فرزان ناجی پور
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری ظاهری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه استفاده میکند

مارتین پور امینی
مارتین پور امینی
دپارتمان زبان های خارجی

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری ظاهری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه استفاده میکند