دوره Web Design II ( Responsive Design with Bootstrap,less & sass)

پیش نیاز های دوره Web Design II ( Responsive Design with Bootstrap,less & sass)

Web Design I (HTML5,CSS3 with dream weaver)

جدول زمان ارائه دوره Web Design II ( Responsive Design with Bootstrap,less & sass)

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
وضعیتزمان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعروزها و ساعات تشکیل
شروع قطعی 44151396/07/05شنبه و دوشنبه و چهار شنبه (08:30-14:15)
شروع قطعی 4481396/08/06یک شنبه و سه شنبه (17:30-20:30)

دوره های مرتبط: