روزهای دوشنبه ها ساعت 17.30تا 21.00
باحضور استاد احمدی شروع قطعی 96/07/24 برا کسب اطلاعات بیشتر
با تلفن 22298565-22838287- تماس بگیرید