با توجه به پیشرفت روابط کشور ما با کشورهای منطقه آمریکای لاتین این زبان این روزها با افزایش علاقمندی روبروست. از طرف دیگر با در نظر گرفتن اینکه دسترسی به فضای مناسب جهت تمرین مکالمه در محیط فارسی زبان کشور ما با محدودیت روبروست دپارتمان زبان اسپانیایی با جذب اساتید مجرب و سیلابس درسی به روز این امکان را فراهم آورده است.
کتابهای این دوره Sueña می باشد.