بر اساس کتب English Result در طول 16 ترم ارائه میشوند که هدف نهایی آن آمادگی امتحانات بین المللی IELTS و TOEFL می باشد. در واقع در این دوره مکالمه بر اساس قواعد صحیح آموزش داده میشود.
این 16 ترم بصورت نیمه فشرده- کلاسهای دو روز در هفته جلسات 3 یا 2:30 ساعته- به مدت 2 سال بطول می انجامد.