قدم اول برای ورود به تمامی دوره های دپارتمان زبان شرکت در آزمون تعیین سطح می باشد که بصورت هر دو کتبی و شفاهی در تمامی روزهای هفته البته با تعیین وقت قبلی آنجام میگیرد.
قصد از برگزاری این آزمون، تعیین سطح زبان از نظر قواعد، دایره لغات و استفاده کاربردی آنها در مکالمه می باشد تا مشاورین ما بتوانند بهترین دوره را بسته به نیاز شما پیشنهاد کنند.
متقاضیان شرکت در آزمونهای بین المللی نیز با شرکت در این آزمون می توانند مقایسه بهتری بین سطح فعلی خود و نمره مورد نظر داشته باشند.
مدت زمان این آزمون 30 دقیقه می باشد.