معماری نوعی عمل خلاقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضای زیست انسان می باشد و گستره آن از جوابگویی به نیازهای انسانی در پیوند با محیط و طبیعت تا بیان عواطف و اعتقادات او طیف وسیعی را در برمی گیرد.

به این ترتیب هدف این رشته تربیت افرادی است که براین طیف عمل خلاقانه تسلّط یافته و توان انتقام بخشی به مقتضای زیست انسانی را داشته باشند تا بدین ترتیب ابعاد کمی وشرایط کیفی زیست و رشد درجامعه فراهم گردد.
نقش و توانائی فارغ التحصیلان این رشته با توجه به آنچه گذشت و بر اساس تواناییهایی که در روند آموزش کسب نموده اند میتوانند در زمینه های زیر ابقاء نقش نمایند:

1-طراحی (تک بنا یا مجموعه های زیستی کوچک)، از طرحهای اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا، این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه محوری او را تشکیل میدهند.
2-راهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری و شهرسازی
3- نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی مدیریت و هماهنگیهای اجرایی پروژههای معماری و شهرسازی (تا حد بناهای عمومی متوسط) و توانایی مشارکت در مدیریت اجرایی پروژه های معماری گسترده