تربيت متخصص در عيب يابی و رفع اشکالات سخت افزاری کامپيوتر (+A)

هدف: تربيت متخصص در عيب يابی و رفع اشکالات سخت افزاری کامپيوتر